array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/nstcom/domains/nst31.com/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/nstcom/domains/nst31.com/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 31

การฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 ชาย ผลัดที่ 2 (วันที่ 3)

ศฝ.นศท.มทบ.31 เมื่อ 15 มค.63 ศฝ.นศท.มทบ.31 ดำเนินการฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 ชาย ผลัดที่ 2 (วันที่ 3) ดังนี้ -0800-1200 ฝึกการเดินแผนที่และการใช้เข็มทิศ -1200-1300 พักรับประทานอาหารกลางวัน -1300-1700 ฝึกการปฐมพยาบาล/คชรน./วัตถุระเบิดและการทำลาย -1700-1800 เวลา ผบ.ชา/รับประทานอาหารมื้อเย็น -1800 เคารพธงชาติ -1820-2100 ฝึกบุคคลทำการรบในเวลากลางคืน -2100-2200 เวลาส่วนตัว/สวดมนต์ไหว้พระ 2230-0530 นอนหลับ