array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/nstcom/domains/nst31.com/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/nstcom/domains/nst31.com/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 31

การฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 ชาย ผลัดที่ 1 (วันที่4)

ฝึกภาคสนาม ศฝ.นศท.มทบ.31 เมื่อ 9 มค.63 ศฝ.นศท.มทบ.31 ดำเนินการฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 ชาย ผลัดที่ 1 (วันที่4) ดังนี้ 0500 – 0700 ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว/ออกกำลังกาย/ทำความสะอาดเขตสุขา 0700 – 0800 รับประทานอาหาร/เคารพธงชาติ (ครูปกครอง) 0800 – 1200 ร้อย.๑ การปฐมพยาบาล/คชรน. ร้อย.๒ - การเดินแผนที่และการใช้เข็มทิศ/วัตถุระเบิดและการทำลาย 1200 – 1300 รับประทานอาหาร (ครูปกครอง) 1300 – 1700 ร้อย.1 การเดินแผนที่และการใช้เข็มทิศ/วัตถุระเบิดและการทำลาย ร้อย.2 การปฐมพยาบาล/คนชร. 1700 – 1800 ภารกิจส่วนตัว 1800 – 1900 รับประทานอาหาร/พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัติ 1900 – 2100 การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา ( ในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราชกรณียกิจของ รัชกาลปัจจุบัน ) 2100 – 2200 ทำภารกิจส่วนตัว 2200 – 0500 สวดมนต์/นอน (ครูปกครอง)