ฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 ชาย ผลัดที่ 1 วันที่3

ฝึกภาคสนาม ศฝ.นศท.มทบ.31 เมื่อ 8 มค.63 ศฝ.นศท.มทบ.31 ดำเนินการฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 ชาย ผลัดที่ 1 (วันที่3) ดังนี้ 0500 – 0700 ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว/ออกกำลังกาย/ทำความสะอาดเขตสุขา 0700 – 0800 รับประทานอาหาร 0800 – 1200 - ร้อย.๑ การฝึกทางยุทธวิธี –รูปขบวนทำการรบ - การเคลื่อนที่ในสนามรบ - การฝึกบุคคลทำการรบในเวลากลางวัน/กลางคืน - หมู่ปล.ในการเข้าตี - ร้อย.2 การฝึกทางยุทธวิธี –รูปขบวนทำการรบ - การเคลื่อนที่ในสนามรบ - การฝึกบุคคลทำการรบในเวลากลางวัน/กลางคืน - หมู่ปล.ในการตั้งรับ 1200 – 1300 รับประทานอาหาร (ครูปกครอง) 1300 – 1700 - ร้อย.๑ หมู่ปล.ในการ ตั้งรับ - ร้อย.๒ หมู่ปล.ในการ เข้าตี 1700 – 1800 ภารกิจส่วนตัว 1800 – 1900 รับประทานอาหาร (ครูปกครอง) 1900 – 2100 การฝึกบุคคลทำการรบในเวลากลางคืน 2100 – 2130 ภารกิจส่วนตัว 2130 – 0500 สวดมนต์/นอน (ครูปกครอง