array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/nstcom/domains/nst31.com/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/nstcom/domains/nst31.com/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 31

ฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 ชาย ผลัดที่ 1 (วันที่2)

ฝึกภาคสนาม ศฝ.นศท.มทบ.31 เมื่อ 7 มค.63 ศฝ.นศท.มทบ.31 ดำเนินการฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 ชาย ผลัดที่ 1 (วันที่2) ดังนี้ ..... 0500 – 0630 ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว/ออกกำลังกาย/ทำความสะอาดเขตสุขา 0630 – 0700 รับประทานอาหาร (ครูปกครอง) 0700 – 1200 การยิงปืนด้วยกระสุนจริง/ดำรงชีพในป่า 1200 – 1300 รับประทานอาหาร (ครูปกครอง) 1300 – 1800 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ค่ายจิรประวัติ เยี่ยมชมศาล มทบ.31 1800 – 1900 รับประทานอาหาร/ภารกิจส่วนตัว (ครูปกครอง) 1900 - 2000 การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ , บรรยายพิเศษเรื่องประวัติศาสตร์ไทย , วีรกรรมสำคัญของ พระมหากษัตริย์ และ บรรพบุรุษไทยที่เสียสละเลือดเนื้อเพื่อชาติ 2000 – 2130 ทำภารกิจส่วนตัว 2130 – 0500 สวดมนต์/นอน (ครูปกครอง)